DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

------------------

1. Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Tô Kim Hồng

Bí thư Đoàn Khối

0939.111.364

2

Nguyễn Minh Trung

UV BTV Đoàn Khối

0911.71.74.76

3

Huỳnh Anh Tuấn

UV BTV Đoàn Khối

0888.760.066

4

Trần Phan Bửu Tùng

UV BTV Đoàn Khối

0917.186.789

5

Huỳnh Hoàng Hà

UV BTV Đoàn Khối

0919.072.086

6

Lê Thị Ngọc Mạnh

UV BTV Đoàn Khối

0948.999.357

7

Lê Hồng Phong

UV BTV Đoàn Khối

0906.791.588

8

Lê Ngọc Tuấn Anh

UV BCH Đoàn Khối

01255.049.289

9

Đào Vương Phú Bình

UV BCH Đoàn Khối

0949.099.903

10

Đặng Trung Cường

UV BCH Đoàn Khối

0919.967.000

11

Huỳnh Hữu Hậu

UV BCH Đoàn Khối

0946.317.617

12

Tô Công Huấn

UV BCH Đoàn Khối

0907.594.177

13

Lâm Trường Huy

UV BCH Đoàn Khối

01696.777.868

14

Nguyễn Quang Huy

UV BCH Đoàn Khối

0987.383.376

15

Lê Thị Phước

UV BCH Đoàn Khối

0909.092.905

16

Phan Quốc Ân

UV BCH Đoàn Khối

0939.394.449

17

Trần Thị Anh Thư

UV BCH Đoàn Khối

0949.093.554

18

Trần Thanh Điền

UV BCH Đoàn Khối

0973.344.244

19

Trần Hồ Thái Trinh

UV BCH Đoàn Khối

0945.042.008

20

Nguyễn Xuân An

UV BCH Đoàn Khối

0919.772.447

21

Lê Thị Cẩm Tuyền

UV BCH Đoàn Khối

0939.226.983

 

2.  Danh sách Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đoàn Khối:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Tô Kim Hồng

Chủ nhiệm UBKT

0939.111.364

2

Nguyễn Xuân An

Phó Chủ nhiệm UBKT

0919.772.447

3

Phạm Trung Nghĩa

Ủy viên UBKT

0918.557.993

4

Trương Hoài Phong

Ủy viên UBKT

0917.913.050

5

Đinh Thị Ngọc Điệp

Ủy viên UBKT

0984.333.318